Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BV VAGO INTERIEUR.

 

1. Deze voorwaarden worden geacht uitdrukkelijk en uitsluitend op het adres van onze maatschappelijke zetel te zijn overeengekomen en dit in tweevoud. Louter door ondertekening van deze bestelbon aanvaardt de koper ook onze algemene verkoopsvoorwaarden. De bestelbon is pas aanvaard door BV Vago Interieur wanneer het order bevestigd werd.

 

2. Prijsoffertes zijn steeds gebaseerd op de waarden van de lonen en de materialen die dan gelden. Indien zij wijzigingen ondergaan, kunnen wij de prijzen steeds evenredig aanpassen. In elk geval zijn de prijzen steeds exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

3. LEVERING : De leveringstermijnen en termijnen van uitvoering van werken worden, indien zij vermeld worden, enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of de aannemer ertoe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, dient als een geval van overmacht te worden beschouwd, zo onder meer (maar niet limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, stakingen, lock-out, slechte weersomstandigheden, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden in transport, die zich bij de aannemer of bij zijn leveranciers voordoen. Wanneer ten gevolge van overmacht of welke gebeurtenis ook of wanneer de klant in gebreke blijft de aannemer de nodige informatie te verschaffen nodig voor de uitvoering van de opdracht of wanneer de klant de betalingsvoorwaarden niet eerbiedigt of de aannemer niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt de aannemer zich het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geeist. Een vertraging in de uitvoering of een laattijdigheid in de levering geeft de klant nooit het recht op enige schadevergoeding lastens de aannemer. Een tijdelijke opschorting van de werken door overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding een verlenging van de uitvoeringsduur met zich mee die gelijk is aan de duur van de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.

 

4. RISICO-OVERDRACHT : Een tenietgaan of beschadiging van de geleverde zaak of het uit te voeren werk ingevolge de eigen fout van de klant of van personen waarvoor hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, of door toeval of door overmacht, is nooit ten laste van de aannemer. De goederen die door de aannemer worden geleverd, worden op risico de aannemer tot op de werf gebracht. Vervoerkosten zijn voor de klant. Het risico gaat over aan de klant bij levering. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. De aannemer kan niet meer aansprakelijk gesteld worden voor de beschadiging of diefstal van de goederen, eens de goederen zijn geleverd door de aannemer hetzij aan de klant, hetzij aan de bouwheer hetzij op de werf, onverminderd het feit dat de goederen eigendom van de aannemer blijven tot de volledige betaling ervan. Tevens staat de klant in voor de beveiliging ervan.

 

5. WAARBORG: BASISWAARBORG : De basiswaarborg geldt uitsluitend jegens klanten in hun hoedanigheid van consument. De basiswaarborg is van toepassing tijdens de eerste twee jaren na datum van levering. De basiswaarborg is van toepassing indien de niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering en voor zover de niet-conformiteit het goed ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. De consument dient, per aangetekend schrijven, uiterlijk binnen de 2 maanden na vaststelling van een nietconformiteit of nadat hij redelijkerwijze zulke niet-conformiteit had moeten vaststellen, BV Vago Interieur per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van de betreffende niet-conformiteit. Hij zal daarbij ook een kopie van de offerte/plannen en bijhorende factuur overmaken aan BV Vago Interieur. In geval van een nietconformiteit, kunnen de goederen hersteld of vervangen worden. Indien de herstelling of vervanging evenwel onmogelijk of buiten verhouding is, vervalt dit keuzerecht. De consument kan dan desgevallend een prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst verzoeken. De ontbinding van de koopovereenkomst is evenwel uitgesloten in geval van een gebrek aan overeenstemming van geringe waarde. VERLENGDE WAARBORG : De verlengde waarborg geldt zowel voor consumenten als niet- consumenten en heeft betrekking op verborgen gebreken. De verlengde waarborg is van toepassing indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het goed ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het voorzienbaar bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert ten aanzien van consumenten geldt de verlengde waarborg voor een periode van 8 jaar vanaf het verstrijken van de basiswaarborg. Voor nietconsumenten geldt de verlengde waarborg 10 jaar vanaf de levering. De klant dient na vaststelling van het gebrek of nadat hij redelijkerwijze het gebrek had moeten vaststellen, de BV Vago Interieur hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte stellen met in bijlage kopie van de bestelbon, de getekende plannen en de corresponderende factuur en dit uiterlijk binnen 7 dagen. Bij gebreke daarvan kan de klant geen aanspraak maken op de verlengde waarborg. Uitvoering waarborg – a) De BV Vago Interieur waarborgt uitsluitend dat de geplaatste goederen conform de gebruikelijke kwaliteitsnormen zijn (rekening houdende met de gebruikelijke gebruiksmarges), zonder rekening te houden met het eventuele gebruik en doel waartoe de klant de goederen bestemt. b) De BV Vago Interieur heeft de keuze tussen herstelling of vervanging van de goederen die behept zijn met een verborgen gebrek. Indien de herstelling of vervanging volgens de BV Vago Interieur onmogelijk of buiten proportie is, kan hij overgaan tot een prijsvermindering. c) Een ontbinding van de koopovereenkomst is niet mogelijk, tenzij de BV Vago Interieur expliciet anders beslist. Uitsluitingsgronden : De BV Vago Interieur geeft in geen geval een waarborg voor gebreken/schade die voortvloeien de volgende situaties (zonder dat dit een limitatieve opsomming is) : – situaties die het gevolg zijn van overmacht, normaal gebruik en slijtage, onregelmatig of slecht onderhoud of slechte bewaring van het schrijnwerk. Onder normale slijtage dient o.a. te worden verstaan, doch niet uitsluitend: algemene verwering zoals verkleuring, verbleking of vervorming; – montage/installatie van elementen die niet door de BV Vago Interieur zijn geproduceerd of door deze geleverd werden; – tussenkomst en manipulaties aan de goederen door derden, d.w.z. zij die niet voor de BV Vago Interieur of voor een van haar onderaannemers werken; – het (her)installeren; – contact met vocht; – (contact met) grote temperatuursverandering – overbelasting van de planken of schuiven; – directe blootstelling aan het zonlicht ; (de schuiven zijn in massief hout: een redelijk kleurverschil is dan ook aanvaardbaar en kan niet als gebrek beschouwd worden); – zichtbare gebreken; – buitensporige belasting van de goederen; scharnieren, hendels en geleiders.

 

6. OPLEVERING De klant moet de uitgevoerde werken – aan het eind van de werken nazien. Ingeval van foutieve uitvoering van de offerte/plannen, moet de klant dit binnen een termijn van maximum 8 dagen vanaf plaatsing per aangetekend schrijven melden aan BV Vago Interieur. De niet- betaling van de werken zal niet worden beschouwd als een geldige protest.

 

7. BETALING Bij ondertekening van de offerte en/of de plannen moet een voorschot van minimum 30% van de totaalprijs worden betaald. Het saldo moet uiterlijk bij plaatsing worden betaald in handen van BV Vago Interieur. Iedere factuur is contant en zonder korting betaalbaar. Indien het te betalen bedrag de 3.000 EUR overstijgt, zal de betaling gebeuren via overschrijving of kredietkaart. Betalingsfaciliteiten die uitzonderlijk door de BV Vago Interieur zouden kunnen worden toegestaan, verbinden hem niet voor toekomstige contracten. Bij niet-betaling binnen de hierboven gestipuleerde termijnen, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en met een intrest van 8% vanaf de vervaldag. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldag is, naar believen van de BV Vago Interieur , het integraal door de klant verschuldigde bedrag onmiddellijk opeisbaar. Er is pas sprake van uitvoering van de betaling na het effectief ontvangen van de volledig gefactureerde prijs. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaandelijke instemming van de BV Vago Interieur.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD Alle bij de BV Vago Interieur bestelde artikelen, goederen, inrichtingselementen alsmede het bergmeubel zelf worden verkocht onder voorbehoud van de eigendomsrechten van de BV Vago Interieur die slechts na volledige betaling van alle verschuldigde bedragen op de klant over- gaan. Nietbetaling, zelfs gedeeltelijk, geeft de BV Vago Interieur het recht bovenvermelde goederen bij de klant of zijn rechthebbenden terug te halen. Dit recht zal zelfs uitgevoerd worden ingeval van samenloop van schuldeisers.

 

9. BETWISTINGEN – TOEPASSELIJKE WETGEVING Onderhavige algemene voorwaarden, de bijbehorende aanhangsels, de specifieke voorwaarden van het contract zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van enigerlei betwisting, ongeacht de prestatievoorwaarden of de betalingsregeling, zelfs ingeval van oproeping in vrijwaring of meerdere gedaagden, zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd en desgevallend de Vrederechter van het Kanton te Sint Niklaas en dit zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van de BV Vago Interieur om het geschil aanhangig te maken voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de gedaagde partij gevestigd is. Ten aanzien van consumenten zijn de rechtbanken van de woonplaats van de consument exclusief bevoegd.